Join EFA as a Teacher!

Join EFA as a Teacher!

فرصت هیجان انگیز: به عنوان یک معلم به EFA بپیوندید!

آموزش برای افغانستان (EFA) به دنبال معلمان علاقه مند و متعهد است تا به تیم ما بپیوندند و در شکل دادن به آینده آموزش در افغانستان کمک کنند. ما 10 موقف برای متخصصین زیست شناسی، کیمیا، فیزیک، ریاضیات و انگلیسی داریم. نقش معلم شامل ارائه درس های آنلاین جذاب و نوآورانه برای دانش آموزان کلاس های 7 تا 12 خواهد بود.
آخرین مهلت: 20 آگیست 2023
 
Education for Afghanistan (EFA) is seeking dedicated and enthusiastic teachers to join our team and help shape the future of education in Afghanistan. We have 10 positions available for experts in Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, and English. The Teacher’s role will involve delivering engaging and innovative online lessons for students in grades 7 to 12.
Position: Teacher
Subjects: Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, English
Grade Levels: 7 to 12
Responsibilities:
• Develop interactive and comprehensive lesson plans aligned with the EFA curriculum.
• Deliver interactive online lessons based on EFA’s curriculum that cater to diverse learning styles.
• Foster a supportive and inclusive learning environment for students.
• Provide valuable feedback and assessments.
• Collaborate closely with curriculum developers to enhance educational content.
Qualifications:
• Bachelor’s degree in a relevant subject. A Master’s degree in related field is preferred.
• Proven teaching experience in the specified subject(s) and grades.
• Proficiency in English and one of the Afghan national languages (Pashto or Dari).
• Familiarity with online teaching platforms and comfortable with video recordings.
Important Note: For security reasons, we are currently accepting applications exclusively from individuals located outside Afghanistan. Applicants must be comfortable with video recordings, as lessons will be recorded and shared on the EFA website.
Common Conditions for Online Teaching:
• Stable internet connection.
• Access to a computer equipped with a camera.
• Quiet and well-lit teaching environment.
• Strong communication skills.
• Respectful and inclusive attitude towards students.
If you’re ready to make a meaningful impact on the lives of Afghan students and meet these criteria, we encourage you to apply!
To apply, please send your CV and documents, and a proven teaching experience letter to [email protected] no later than August 20, 2023.

Main Resource Link

Related post

Free English Grammar Course at the University of Queensland

Free English Grammar Course at the University of Queensland

کورس رایگان آموزش گرامر انگلیسی دانشگاه کویینزلند دانشگاه کویینزلند یک دوره جامع و رایگان آموزش گرامر انگلیسی را برای دانش­جویان بین…
Master Web Designing Course

Master Web Designing Course

کورس پیشرفته طراحی وب ارائه شده توسط DBOA و EBA این دوره منحصرا برای شرکت کنندگان زن با علاقه واقعی به…
Rumi Organization for Research offers large number of free Duolingo vouchers for Afghan girls and boys

Rumi Organization for Research offers large number of free…

ارائه تعداد زیادی سند رایگان Duolingo توسط سازمان تحقیقات رومی برای دختران و پسران افغان سازمان تحقیقات رومی از اعلام فاز…